Nieuwsbrief dec 2018

Secretariaat:       M.H.J. v.d. Bogaart

Adres:                 Smidse 145

                           5374 AJ  SCHAIJK

E-mail:                 twbogaart@gmail.com

Bankrek. nr:         NL 42RABO 0146.337.573

                           St. Pater Vos India Schaijk

Inschrijvingsnr.    K.v.K. Brabant    41085888                                                       Geregistreerd:     ANBI    Nr.   52 770     

 NIEUWSBRIEF  DECEMBER 2018 

KERSTMIS VRAAGT DE NODIGE  VOORBEREIDING

WIJ WENSEN U MOOIE  KERSTDAGEN

EN DANK  VOOR UW STEUN  AAN INDIA

Aan de donateurs, begunstigers en belangstellenden

van Stichting Pater Vos India

   Zalig  Kerstfeest en

   een voorspoedig  2019

   voor u  en  allen dicht bij u.

   Vrede en alle goeds!

 Vrede is onze wens

Hoe kan dat in onze turbulente wereld?

De nieuwsberichten liegen er niet om, criminaliteit rukt op, discriminatie van achtergestelde gebieden, hongersnood, overstromingen en oorlog in landen met vreselijke gruwelijkheden.

Jaren geleden werkte Pater Martien Vos S.J. als missionaris voor de mensen in Midden India. Ver van de hoofdstad, ver van de grote steden leefde de bevolking zoals de voorouders hen hadden geleerd. Op kleine percelen grond verbouwden ze rijst, linzen  en wat groente, tenminste als de moesson genoeg regen bracht. In de hete zomer viel de waterput met opgespaard regenwater vaak droog.  Foto’s:

 

1. Pater Martien Vos bij zijn vertrek naar India,

2. later toen hij een keer naar Nederland kwam

3. en de oud geworden missionaris die bij zijn mensen bleef, in 1996 overleed en is begraven in Ginabahar.

Pater Vos zette zich in voor de arme  bevolking. Hij bleef positief en leefde met de armen, hen moed insprekend door de tijd van leven te aanvaarden en ogen en oren gericht te houden op de goede  dingen van het leven. Hij leerde hen volle aandacht voor elkaar en ook elkaar bij te staan waar nodig.

Op de bres voor deze bevolking

In het voetspoor van Pater Vos  zet onze stichting (met zijn naam) zich in voor zijn mensen. Door het realiseren van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en huisvesting wordt hoge prioriteit gesteld aan steun voor deze arme bevolking. De bestrijding van de onderontwikkeling is het doel en daartoe is goed onderwijs een eerste vereiste. Daardoor wordt een beter toekomstperspectief geboden.

Dit is alleen mogelijk door de steun van donateurs, begunstigers, mensen die  willen meehelpen, mensen zoals u.

Op weg gaan naar India is een verre reis, maar op afstand kunnen we elkaar ontmoeten in de steun en de aandacht die we hen aanreiken.

Met onze jaarlijkse Nieuwsbrief  willen wij als Bestuur en Raad van Advies melden wat ons vanuit India wordt medegedeeld en wat onze reacties zijn.

Fr. Sudhir Bara, de inlandse priester en opvolger van de Nederlandse Pater  Vos, is onze contactpersoon. In de districten Jashpur en Raigarh van de deelstaat Chhattisgarh horen we hoe de toestand en leefomstandigheden zijn. Graag houden wij u op de hoogte.

 

INDIA – EEN LANGE HETE ZOMER  – GEBREK AAN WATER

Het verre India heeft een rijke cultuur, maar kent ook grote armoede.

Deze zomer steeg de temperatuur tot  hoger dan 40˚ C.

 Het is zwoegen voor de

mensen om hun grond te bewerken.

Vanuit de dorpen komen vragen om een watervoorziening.

De school in Lailunga groeit en vroeg om hulp voor water.

 

We zijn de bingo groep in Schaijk dankbaar voor de grote inzet.

Zij namen het op zich om het benodigde bedrag samen te brengen. Door winkels waren prijzen beschikbaar gesteld en de bingomiddag behaalde een prachtig resultaat.  Het benodigde bedrag is overgemaakt. De grote put werd gegraven en opgebouwd, regenwater wordt nu opgevangen en volop gebruikt. Er is blijdschap en dankbaarheid in  Lailunga, want er is nu water! 

Fr. Sudhir (links) mocht de grote waterput inzegenen. 

Uiterst rechts staat Fr. Nirmal de directeur van de school en naast hem Fr.  Ranjit.

De ‘Kiengroep’ kreeg een naambord waarop de dank werd gemeld aan de “KIN GROUP” en Stichting Pater Vos India.  

Bijdrage voor de waterput

€ 1250,00

DAT GEEFT ONS MOED OM DOOR TE AAN

Onlangs mocht een afvaardiging van Stichting Pater Vos aanwezig zijn op de vergadering van M.O.V. (Missie Ontwikkeling Vrede)  Schaijk-Reek. Op de agenda stond als punt: Uitreiking cheque aan de vier plaatselijke  stichtingen die ijveren in ontwikkelingssamenwerking.    Naast de steun aan Roemenië, Ghana, Oost Europa mocht ook onze stichting de cheque in ontvangst nemen voor India. Ondanks het feit dat dit jaar de ‘Fiets mee met M.O.V.’ niet doorging wegens het slechte weer, was er toch een mooi bedrag voor ieder. Onze secretaris Tiny van den Bogaart  (naast Tiny Vos) ontving de cheque van  € 1.500,00  en vertelde aan MOV-Voorzitter Rinus van den Heuvel waarvoor het bedrag bedoeld is:

Project Schoon drinkwater in India

4 keer  € 1.500,= voor v.l.n.r.

Ghana, India, Oost Europa en Roemenië

Prachtig. Dank aan M.O.V.

PATER VOS WANDELTOCHT    13  OKTOBER   2018

 

Opnieuw mochten wij dit jaar een beroep doen op Wandelsportvereniging Ons Genoegen. Zij plaatsten de Pater Vos Tocht op de programmalijst van  de landelijke Wandelsport-verenigingen. De voorbereiding is het halve werk. Op zaterdag 13 oktober waren de routepijlen geplaatst, de mooie route was beschreven, werd het startbureau  in gereedheid gebracht toen zelfs voor de aanvangstijd de vroege wandelaars al arriveerden. Het werd een schitterende dag

 

Foto’s: Laatste overleg op   pauze-plaats Moeschakamp.

 

Soms met nog halsbrekende toeren voor versiering en geluid.

 

En ‘One Man Band Gertwin’ speelde de sterren van de hemel om de sfeer van de wandeltocht in dit mooie natuurgebied nog mooier te creëren. Dit paradijsje viel goed in de smaak, zelfs een groep Belgen was gekomen.

 

Ruim 400 wandelaars liepen de zonovergoten  mooie  kilometers, genoten op de pauzeplaats van een hapje en drankje en de appel van Jonkergouw en brachten € 1.948,00 bij elkaar. De opbrengst is voor projecten van Stichting Pater Vos India. Ook de opbrengst van de verkochte pennen. Dank wande-laars, dank alle helpers en dank Wandelsport Vereniging Ons Genoegen, die

 

met Frits Spanjers in herinnering, zoveel voor India doet. Komt u ook in 2019

 

DE  NIEUWJAARSDUIK 2018

 

Op 1 januari van dit jaar werd op Charmecamping ‘Hartje Groen’ voor het eerst de Nieuwjaarduik georganiseerd. De samenwerking werd gerealiseerd met M.O.V. Schaijk-Reek voor ontwikkelingssamenwerking. Ondanks de korte voorbereiding was een groep volgers geformeerd die zich in het koude water waagden.

 

 

Joep Manders, beheerder van de camping, werd bij de aanvang geïnterviewd. Hij had zelfs soep en ijsmutsen van UNOX geschonken gekregen.

 

Het startsein werd gegeven door Prins Bart I, Prins van het Moesland.

 

In vol ornaat getooid met cape, veer en ijsmuts  ging hij met het katrol tot midden op het water, liet zich pardoes vallen en zwom onder applaus naar de kant.  Knap werk! Knap werk van allen, volwas-senen en kinderen, die zijn voorbeeld volgden. Ook onze stichting voor India deelde in de  opbrengst van het sponsorgeld.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

 

Op 15 april van dit jaar overleed op 72 jarige leeftijd Fr.  Gregory Tigga, o.a. parochiepriester in Ginabahar(zoals eens Pater Vos) en Vicaris Generaal van het bisdom. Sinds oktober 2017 was hij in  behandeling voor kanker.  Een getalenteerde  persoonlijkheid, die veel voor India heeft gedaan. Hij is in Schaijk op bezoek geweest, ging naar Duitsland om steun voor zijn streek. Fr. Gregory was ook van grote waarde voor de contacten tussen India en Stichting Pater Vos India. Moge hij rusten in vrede.

 

 

GOEDE BERICHTEN UIT INDIA  

 

Vorig  jaar kwamen aanvragen  uit verschillende dorpen. Vanuit Bhelwa, een gemeente van 8 dorpen, kwam de aanvraag  voor broodnodige watervoorzieningen. Door de hoge zomer-temperaturen zijn er grote problemen. Gezondheid en  hygiëne komen in gevaar van de 460 gezinnen.   € 2.145,00 was nodig om de grote boormachine te laten werken. Dank! Samen hebben we het geklaard.

 

EN VERDER…

 

Dezelfde problemen waren in Sisringa en Chalha. Stichting Pater Vos India beseft wat de mensen daar moeten meemaken. Ook hier kwamen boor- putten. Het was wel moeilijk materiaal te bestellen. Kosten 2 waterputten € 5.235,00

 

En in Jamchuan is het  gelukt. De schoolkinderen waren nieuwsgierig en blij toen het water stroomde.           Kosten € 2.600,00.

 

 

KUNNEN RAIGARH EN JASHPUR HET NU ZELF REDDEN

 

De bevolking is nog verre van zelfredzaam. Er is vooruitgang in deze districten

 

in Midden India, maar er zijn nog grote zorgen voor de toekomst.  En de arme bevolking kan het niet alleen. Opnieuw kwamen er verzoeken om hulp.

 

 

 

PROJECT VOOR EEN BOORPUT

 

Fr. Vijay Kumar Kujur, de parochie priester van Banspatra, stuurde de aanvraag met een begeleidende brief van Bisschop Kerketta.

 

Banspatra behoorde jaren geleden tot de parochie Duldula. Van daaruit gingen priesters naar Banspatra om onder een grote boom de kerkdienst te verrichten. In 1957 kwam daar de eerste basisschool. In 2012 werd er een kerk gebouwd, kwamen de eerste religieuzen, die zorgden voor een klooster en apotheek. In de school worden ook bijeenkomsten/vergaderingen georganiseerd voor afzonderlijke groepen van mannen, van vrouwen en ook jeugdgroepen.

 

Momenteel gaan er 210 kinderen dagelijks naar school. Er is grote behoefte aan schoon drinkwater. Daarvoor moet heel diep geboord worden.

 

De kosten zijn € 2.287,50   Helpt u mee voor deze boorput?

 

Heel hartelijk dank voor uw steun!

 

 

 

LERARENVERBLIJF IN GHARGHODA

 

Gharghoda is een plaats in de deelstaat Chhattisgarh, waar de oorspronkelijke bevolking leeft zoals hun voorouders hebben gedaan. Veel analfabetisme is hier. De opgerichte basisschool is van groot belang om de bevolking op een beter plan te brengen. Maar leerkrachten waren er niet en werden gezocht in andere gebieden. Het onderwijs kreeg steeds meer aandacht. Ook nu nog komen onderwijzers van ver en zij kunnen niet dagelijks naar hun eigen plaats terug. Zij wonen in het lerarenverblijf dicht bij de school. Maar dit gebouw is na jaren gebruik versleten en hard nodig toe aan renovatie.  De ouders van de leerlingen zijn arm en kunnen niet bijdragen in de nieuwbouw. Het verzoek kwam bij Stichting Pater Vos India die op haar beurt aanklopte bij Wilde Ganzen voor medefinanciering.

 

De bouwkosten van het lerarenverblijf  zijn  € 26.000,00   HELPT U MEE????

 

Uw bijdrage kan naar:  Rekening nr.:    NL42RABO 0146.337.573

 

t.n.v.  Stichting Pater Vos India               Schaijk

 

Bestuur : Nico Brands, Tiny van den Bogaart, Tiny Vos,

Jeanne Brands en Willemien van den Brand

Raad van Advies:  Alda Lange,  Wim van Druten, Ingrid van de Burgt,

Coby Lange, Huub Stoltz en (nieuw lid) Henri van Hout